Skip links

นโยบายของอนนิ

นโยบายของเรา

1. ความเท่าเทียมทางเพศ: อนนิ ทรานสเลชัน ให้ความสําคัญกับความเท่าเทียมทางเพศและดูแลให้พนักงานทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเติบโตและก้าวหน้าภายในองค์กร เราส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทํางานที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

2. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม: อนนิ ทรานสเลชัน มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็นองค์กรไร้กระดาษ (paperless organization) เราลดการใช้กระดาษและส่งเสริมการใช้ดิจิทัลโซลูชัน นอกจากนั้นเรายังส่งเสริมให้ทีมงานทำงานที่บ้าน (Work from home) เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และหาระบบการทํางานระยะไกลร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและประสานงาน เราให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนในทุก ๆ ขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ

3. การปล่อยคาร์บอนต่ำ: เนื่องจากอนนิ ทรานสเลชัน ตระหนักถึงความสําคัญของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เราจึงส่งเสริมการทํางานจากที่บ้านเพื่อลดการเดินทางและลดการปลดปล่อยคาร์บอน ด้วยการทํางานจากบ้าน เราจึงมีส่วนร่วมในความพยายามในการลดความแออัดของการจราจรและมลพิษทางอากาศ

4. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม: อนนิ ทรานสเลชัน ยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเคารพบุคคลากรที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เราสนับสนุนให้พนักงานยอมรับความหลากหลาย และทำงานร่วมกันด้วยความเคารพ

5. ความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับของข้อมูล: อนนิ ทรานสเลชันให้ความสําคัญกับความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับของข้อมูลของลูกค้า และพนักงานของเรา เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติตามแนวทางการปกป้องข้อมูลที่เข้มงวด เรามีการทำข้อตกลงการรักษาความลับกับทั้งลูกค้าและพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของลูกค้าได้รับการปกป้องอย่างสูงสุด

6. การพัฒนาวิชาชีพ: เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิชาชีพของพนักงานของเราอย่างต่อเนื่อง เราให้โอกาสในการพัฒนาทักษะด้านการแปลและล่ามผ่านการฝึกอบรมและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สำหรับนักแปลภาษาและล่าม เรามีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงทักษะและพัฒนาในสายอาชีพด้วยหลักสูตรที่เราพัฒนาขึ้นมาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา สำหรับพนักงานบริษัทเราส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงานโดยการจัดทำแผนการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทเพื่อตอบสนองและประสานงานกับทุกฝ่าย ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานอย่างไร้รอยต่อ

7. ความพึงพอใจของลูกค้า: อนนิ ทรานสเลชัน มุ่งมั่นที่จะทำงานเกินความคาดหวังของลูกค้าโดยการให้บริการงานแปลและงานล่ามที่มีคุณภาพสูงในราคาที่ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่า เราเปิดกว้างและรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการของเราอย่างต่อเนื่อง

8. การดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม: เราดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุด เราให้ความสําคัญกับความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และความเป็นธรรมในการติดต่อกับลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน

ติดต่อเรา

บริษัทแปลภาษาครบวงจร พร้อมทีมงานมืออาชีพที่มีเครือข่ายทั่วโลก ด้วยเทคโนโลยีและฐานข้อมูลการแปล ที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของบริษัทและ ทีมนักแปลมากประสบการณ์ (Certified Interpreters and Translators) ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่างานที่เราส่งมอบมีมาตรฐาน และ คุณภาพระดับสากล