Skip links

ทักษะของล่ามที่ควรมี

ทักษะของล่ามที่ควรมี:

ล่ามถือเป็นอาชีพสำคัญในการถ่ายทอดภาษาสองภาษาให้เข้าใจตรงกัน ทักษะของล่ามที่ควรมีอย่างยิ่งจึงเป็นเรื่องของความสามารถในการสื่อสาร ล่ามยังควรมีความรู้ความเข้าใจในภาษาที่ตนเองกำลังสื่อสาร และควรมีจรรยาบรรณในการเป็นล่าม ไม่ปรับเปลี่ยนความหมายที่สื่อสารไปให้ต่างจากความหมายเดิม โดยตามที่กล่าวมาข้างต้นมีรายละเอียดดังนี้

ทักษะด้านภาษา:

ล่ามควรมีความชำนาญด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไวยากรณ์ คำศัพท์ที่ใช้ สำนวนต่างๆ โดยไม่ควรลืมคำนึงถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาที่สื่อสาร เนื่องจากบางคำที่ใช้อาจมีความละเอียดละอ่อนในวัฒนธรรมนั้นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดระหว่างการเจรจาได้

ทักษะความสามารถในการสื่อสาร:

การเป็นล่ามนั้นจำเป็นต้องชำนาญการสื่อสารอย่างมาก การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพควรมีเนื้อหากระชับ มีความเข้าใจง่ายต่อผู้เจรจาในการตีความ และดำเนินบทสนทนาได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เจรจาได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน อีกทั้งทำให้การเจรจาเป็นไปได้ด้วยดี

จรรยาบรรณและความเป็นมืออาชีพ:

ล่ามอาจได้พบเจอกับบทสนทนาที่เป็นความลับระหว่างบุคคล องค์กร หรือบริษัท ล่ามควรมีจรรยาบรรณและความเป็นมืออาชีพในการรักษาความลับเหล่านั้นเอาไว้ โดยที่ไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือนำไปเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้

ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า::

ล่ามมีโอกาสพบเจอถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันระหว่างทำงาน เช่น การไม่รู้จักคำศัพท์, ฟังผู้พูดไม่ทัน หรืออื่นๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต่างทำให้ล่ามต้องเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคต่างๆ อย่างไม่ทันตั้งตัว ดังนั้นล่ามควรมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว

โดยสรุปแล้ว ล่ามควรพัฒนาทักษะของตนเองในเรื่องของภาษา, การสื่อสาร, ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งการเป็นล่ามควรมีจรรยาบรรณไม่นำความลับไปเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้เช่นกัน