Skip links

อภิธานศัพท์สำคัญอย่างไรในงานแปล

อภิธานศัพท์หรือ Glossary คือรายการคำศัพท์ที่มีการนิยามไว้โดยเฉพาะ ช่วยให้เนื้อหางานแปลมีความสม่ำเสมอ ครบถ้วน และแม่นยำ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จและคุณภาพของงานแปลอย่างมาก โดยมีความสำคัญดังต่อไปนี้

ทำให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง:

อภิธานศัพท์ช่วยให้ผู้แปลหรือผู้อ่านมีความเข้าใจในคำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง ทำให้ไม่เกิดความสับสนหรือความกำกวมในการแปล บางอภิธานศัพท์อาจมีระบุบริบทไว้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น

ความสอดคล้อง:

อภิธานศัพท์ทำให้งานแปลมีความสอดคล้องกันมากขึ้น ถ้างานไหนที่มีนักแปลหลายคน หรือมีคำศัพท์ที่ต้องการความเฉพาะเจาะจง การมีอภิธานศัพท์จะทำให้คำแปลที่เลือกใช้มีความสอดคล้องกันมากขึ้น และช่วยให้การแปลเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามความต้องการของลูกค้า

สร้างมาตรฐาน:

อภิธานศัพท์ช่วยสร้างมาตรฐานให้งานแปลมีความสอดคล้อง ทำให้ผู้อ่านสามารถรับรู้และเข้าใจเนื้อหาได้อย่างถูกต้องตลอดเอกสาร

พัฒนางานแปล:

อภิธานศัพท์ช่วยในการเก็บรวบรวมความรู้และคำศัพท์ที่ได้รับจากงานแปลที่ผ่านมา เรียกได้ว่ากลายเป็นคลังความรู้เลยก็ว่าได้ ซึ่งคลังความรู้นี้สามารถช่วยพัฒนางานแปลในอนาคต โดยการนำคำที่มีการนิยามอยู่แล้วมาใช้หรือปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทใหม่ๆ

โดยสรุป การใช้อภิธานศัพท์ในงานแปลจะช่วยทำให้งานแปลออกมามีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม อาจต้องมีการจัดประเภทของอภิธานศัพท์เพื่อใช้ในงานแปลแต่ละประเภท เนื่องจากงานแปลในแต่ละครั้งอาจมีคำศัพท์เดียวกัน แต่บริบทและเนื้อหามีความแตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของงานแปล การจัดทำประเภทอภิธานศัพท์และคอยปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันนั้น จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานแปลเช่นกัน

อนนิ ทรานสเลชันมีการลงทุนใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์และระบบการจัดการงานแปลที่มีการเก็บคลังศัพท์ตามบริบทและตามประเภทของลูกค้า ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัท ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า งานแปลที่จัดทำโดย อนนิ ทรานสเลชัน ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และสอดคล้องกันตลอดเอกสาร ลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าคำที่แปลออกไปจะแตกต่างกัน ไม่ได้มาตรฐาน อนนิ ทรานสเลชัน สามารถให้บริการงานแปลที่มีปริมาณจำนวนคำที่มากได้ด้วยทีมแปลที่ผ่านการอบรมการแปลของบริษัท